http://www.nguyenhoangcentury.vn/Upload/News/;

Giá trị cốt lõi

| Lượt xem : 63
  • Tín: lấy chữ Tín là kim chỉ nam cho chiến lược và phương thức kinh doanh.

  • Tâm: luôn tôn trọng đạo đức nghề nghiệp trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

  • Tài:  lấy sự sáng tạo, năng lực của tập thể làm nguồn tài nguyên cho sự trường tồn và phát triển.

  • Chí: lấy ý chí & sĩ khí làm động lực để phát triển nguồn nhân lực.

  • Nhân: lấy sự thiện chí, tinh thần nhân ái làm tiền đề cho việc xây dựng các mối quan hệ vững chắc với đối tác, khách hàng, người lao động. Bằng trách nhiệm, sự nhân văn của mình cố gắng đóng góp thật nhiều cho đời sống gia đình và cộng đồng.